ماهیت نور چیست ؟

دانشمندان قرن ها در پی یافتن پاسخ این سوال بودند. آنها نظریه های گوناگونی دادند. 

کریستین هویگنس :

او اعتقاد داشت که نور دارای خاصیت موجی است. درست مانند امواجی که از پرتاب یک سنگ در آب به وجود می آید. پس نور به صورت موجی از منبع خود خارج می شود و این امواج در محیطی به نام اتر که تمام فضا را اشغال نموده حرکت می کند.

خواص الکترون ها جوری است که تمایل دارند در مدار خود باقی بمانند. ولی در شرایط خواصی الکترون ها می توانند از مدار خود خارج شده و به مدار بالاتر انتقال یابند. ( حالت برانداختگی الکترون ) الکترون ها زیاد در حالت برانداختگی باقی نمی مانند و به سرعت به مدار خود بازمیگردند. الکترون ها انرژیی خود را که در این مدت بدست آورده بودند را آزاد می کنند. این انرژی می تواند به صورت انرژی نورانی ظاهر شود.